Najviac informácií o obci Čáry!|utorok, jún 15, 2021
Práve ste tu: Home » Novinky » Výberové konanie na obsadenie miesta RIADITEĽA MŠ v Čároch
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Výberové konanie na obsadenie miesta RIADITEĽA MŠ v Čároch 

 

Obec Čáry
 Martina Kollára 53, 908 43  Čáry

 ako zriaďovateľ MŠ
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY v ČÁROCH

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

– splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,

– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,

– manažérske schopnosti pre riadiacu prácu,

– osobnostné a morálne predpoklady,

– bezúhonnosť,

– zdravotná spôsobilosť,

– ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,

– znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,

– znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail)

 

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:

– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania ,

– doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo forme overenej kópie),

– profesijný životopis,

– doklad o pedagogickej praxi (vo forme overenej kópie),

– písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,

– lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu  k výkonu činnosti

 

Dátum a miesto podania:

termín podania: do 14. júna 2021  do 12.00 hod.

miesto podania: Obecný úrad Čáry, Martina Kollára 53, 908 43 Čáry

Požadované doklady treba doručiť na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením:  “Výberové konanie riaditeľ MŠ – neotvárať”.

Bližšie informácie na č.t. 034/6592 435, www.cary.sk

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady. 

Obec Čáry ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Materskej školy v Čároch poveruje príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámila termín a miesto výberového  konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

                                                                                                                                                                Ing. Martin Královič – starosta obce

Výberové konanie MŠ Čáry