Najviac informácií o obci Čáry!|nedeľa, máj 22, 2022
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Zmluvy a faktúry
  • Práve prebieha dolaďovanie novej webstránky.

Zmluvy a faktúry

Dňa 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obci ako povinnej osobe z tohto vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Zmluvy 2022
Zmluva – Packeta Slovakia s. r. o., zverejnené dňa 13.05.2022
Zmluva T-MAPY s. r. o. , zverejnené dňa 12.05.2022
Nadácia Volkswagen Slovakia – Zmluva o poskytnutí grantu č. 020-22_MA , zverejnené dňa 22.04.2022
Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 4, ČSOB Poisťovňa, Bratislava , zverejnené dňa 12.04.2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – Emília Bineková, Emília Buzayová, Jana Vrablecová , zverejnené dňa 31.03.2022
Mesto Malacky – Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2022  , zverejnené dňa 07.03.2022
Zmluva o poskytnutí NFP číslo KZ-PO4-SC431-2021-68 BTA1 , MŽP v zastúpení SIEA , zverejnené dňa 04.03.2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, Janka Flajžíková, Štefan Flajžík , zverejnené dňa 03.03.2022
Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb – Prima banka Slovensko , zverejnené dňa 25.02.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov , zverejnené dňa 25.02.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Baník Čáry, zverejnené dňa 24.02.2022
Zmluva o dielo, DT FOREST, a.s. Dubnica nad Váhom , zverejnené dňa 18.02.2022
Zmluva o grantovom účte, Prima banka Slovensko,a.s. , zverejnené dňa 14.02.2022
Dohoda č. 22 07 054 10 o poskytnutí finančného príspevku , zverejnené dňa 03.02.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 29.11.2021, OB-BELSTAV s. r. o. , zverejnené dňa 12.01.2022
Kúpna zmluva – Anna Malinovská , zverejnené dňa 12.01.2022

Zmluvy 2021
OB-Belstav, s.r.o. Zmluva o dielo , zverejnené dňa 29.11.2021
Zmluva o dodávke plynu č. 9106924456 , zverejnené dňa 16.11.2021
Dodatok č. 1 k dohode č. 21 07 010 26, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica , zverejnené dňa 16.11.2021
Kúpna zmluva – Mgr. Martin Čulen, Ing. Vladimír Čulen, Ferdinand Čulen, zverejnené dňa : 26.10.2021
SPP – Zmluva o dodávke plynu 3 , zverejnené dňa 20.10.2021
SPP – Zmluva o dodávke plynu 2 , zverejnené dňa 20.10.2021
SPP – Zmluva o dodávke plynu 1 , zverejnené dňa 20.10.2021
Dohoda č. 21 07 012 9 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica , zverejnené dňa 23.09.2021
Dohoda č. 21 07 010 26 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica , zverejnené dňa 23.09.2021
Dodatok č. 2 o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu, Mesto Senica , zverejnené dňa 23.09.2021
Predaj – Mgr. Romana Džačovská , zverejnené dňa 20.09.2021
Dohoda č. 21 07 054 40 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zverejnené dňa 23.08.2021
Zmluva o bežnom účte 1, zverejnené dňa 09.08.2021
Zmluva o bežnom účte , zverejnené dňa 09.08.2021
Poistná zmluva Biznis Plus dodatok č. 3, č. zmluva 8093014966, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, zverejnené dňa 01.07.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce SK Banik Cary, zverejnené dňa 25.06.2021
Zmluva Strabag, s. r. o., Bratislava, č 2021FA01013, zverejnené dňa 11.06.2021
Zmluva o dielo č 6 Delphia s.r.o. , zverejnené dňa 26.05.2021
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie, číslo zmluvy Z-2021-047_MBe, zverejnené dňa 14.05.2021
Dodatok č. 01, D01_SEP-IMRK2-2018-001970, Komunitné centrum Čáry, zverejnené dňa 14.05.2021
Zmluva o spolupráci MV SR, číslo zmluvy USVRK-OIP-2021001064-309, zverejnené dňa 14.05.2021
Neživotné poistenie – UNIQA, č. poistnej zmluvy 8100078828 , zverejnené dňa 28.04.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke , Slovenská republika – Štatistický úrad SR, zverejnené dňa 23.03.2021
Flotilová poistná zmluva č. 8070007385, zverejnené dňa 12.02.2021
Zmluva o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu od fyzických osôb, Kovošrot Vašin, s. r. o. , zverejnené dňa 25.1.2021
Zmluva o poskytnutí služieb MOM , zverejnené dňa 22.1.2021
Návrh poistnej zmluvy – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie – UNIQA poisťovňa, a.s. , zverejnené dňa 21.1.2021

Zmluvy 2020
Zmluva ŠOP SR-Z 219 2020 POP-44, Štátna ochrana prírody SR , zverejnené dňa 17.12.2020
Zmluva o výpožičke, Slovenská republika, Štatistický úrad SR , zverejnené dňa 08.12.2020
Zmluva o dielo č. 32020, akad.soch. Jozef Kliský , zverejnené dňa 16.11.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – N. M.-Audit, spol. s r. o. , Nové Mesto nad Váhom , zverejnené dňa 13.11.2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6119 k projektu s názvom Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č.284 – Čáry a ITMS kódom 310041A644Príloha č. 2, Predmet podpory NFP Ministerstvo ŽP SR, zverejnené dňa 05.11.2020
Dohoda č. 20 07 012 6 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 26.10.2020
Dohoda č. 20 07 010 16 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 26.10.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2017-3342 , Názov projektu: Nákup strojno-technologického zariadenia na podporu triedeného zberu v obci Čáry, kód projektu v ITMS 2014+: 310011Q136, zverejnené dňa 15.10.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry, zverejnené dňa 14.10.2020
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, č. zmluvy 122013769 , zverejnené dňa 08.09.2020
Zmluva č. PZ002000296287_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., zverejnené dňa 08.09.2020
Zmluva o dodávke plynu č. 9106700011, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , zverejnené dňa 03.09.2020
Predaj-Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Peter Trojan , zverejenené dňa 18.08.2020
Zmluva o dodávke plynu č. 9106692206 , Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  ,zverejnené dňa 31.07.2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 072019EEA zo dňa 2.10.2019, zverejnené dňa 20.7.2020
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 42 204 , Ministerstvo životného prostredia SR, zverejnené dňa 1.7.2020
Zmluva č. 145-PRcov-OAaVP45182020 o poskytnutí účelovej dotácie, Trnavský samosprávny kraj, zverejnené dňa 17.06.2020
Poistná zmluva Biznis plus č. 8093254595 – Dodatok č. 1 , zverejnené dňa 03.06.2020
Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov, Ing. Pavol Tallo – MARWELL, zverejnená dňa 28.05.2020
Zmluva o sprostredkovaní – Ing. Pavol Tallo – MARWELL , zverejnená dňa 28.05.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Komunitné centrum – Čáry , zverejnené dňa 25.05.2020
Kúpna zmluva – Peter Trojan , zverejnené dňa 12.05.2020
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, Západoslovenská distribučná, a.s. , zverejnené dňa 29.4.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu od fyzických osôb – Kovošrot Vašin, s. r. o., zverejnené dňa 28.04.2020
Zmluva o poskytnutí služieb – EPIC Partner a.s. , zverejnené dňa 22.04.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie – JDS, základná organizácia Čáry , zverejnené dňa 06.04.2020
Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie, GRAFIC, Kúty , zverejnené dňa 02.03.2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-3342 , Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, zverejnené dňa 27.02.2020
Zmluva č. N9474, zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení, OTIS Výťahy, s. r. o. , zverejnené dňa 27.02.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie, MAS Záhorie, o.z. Senica , zverejnené dňa 06.02.2020
Dohoda a protokol č. OU-TT-MPO-2020004405 o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátu, Slovenská republika – Okresný úrad Trnava,  zverejnené dňa 04.02.2020
Logický celok 3 – Viacúčelové terénne vozidlo s prívesom, Kúpna zmluva, Marián Šupa, Veľké Kostoľany , zverejnené dňa 04.02.2020
Logický celok 2 – Kontajnery, Kúpna zmluva – Marián Šupa, Veľké Kostoľany , zverejnené dňa 04.02.2020
Logický celok 1 , Kúpna zmluva – Marián Šupa, Veľké Kostoľany , zverejnené dňa 04.02.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory – Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, zverejnené dňa 30.1.2020
Darovacia zmluva – Obec Kolíňany , zverejnené 15.1.2020
Zmluva o bežnom účte – VUB banka , zverejnené dňa 7.1.2020
Dodatok č. 1 VPP servis, s. r. o. , zverejnené dňa 7.1.2020

Zmluvy 2019
Dodatok č. 12019 k Zmluve na výkon zhodnocovania odpadu , HERMET spol. s. r. o., zverejnené dňa 20.12.2019
Zmluva na dodávku a montáž detského workoutového hriska, Flora Servis Group, s. r. o., zverejnené dňa 18.12.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 CEZ ÚV SR 10092019, Úrad vlády SR, zverejnené dňa 15.10.2019
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10502-0119 , VÚB, a.s. , zverejnené dňa 15.10.2019
Zmluva o dielo č. 072019EEA , Enviromentálne energetická agentúra n. o., zverejnené dňa 02.10.2019
Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 60-403-2019 BVS , zverejnené dňa 20.09.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného 191135-1713200045-ZoS-VB, Západoslovenská distribučná, a.s. , zverejnené dňa 13.09.2019
Komunitné centrum – Zmluva na stavebný dozor , zverejnené dňa 12.09.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o KTK úvere , zverejnené dňa 6.9.2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení bremien ev.č. budúceho oprávneného 191113-L13.0458.17.0018-ZBZ-VB , Západoslovenská distribučná, a.s., zverejnené dňa 6.8.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Ochrana osobných údajov – ekoposs+ s. r. o. , zverejnené dňa 31.07.2019
Zmluva č. 057-3 O-ŠP2019, Trnavský Samosprávny kraj , zverejnené dňa 30.07.2019
Zmluva o dielo: Komunitné centrum Čáry, Fondstav s.r.o., zverejnené 24.7. 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo , CO-PRO, spol. s r. o. , zverejnené dňa 04.07.2019
Zmluva o poskytnutíí podpory – Slovenská agentúra životného prostredia , zverejnené dňa 04.07.2019
Zmluva o prenájme domu smútku a prevádzkovanie pohrebiska – Valachovič, s. r. o.  , zverejnené dňa 27.06.2019
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. zmluvy CYS-19005-10015 , CYEB s. r. o. Komárno, zverejnené dňa 25.06.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie – Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Čáry , zverejnené dňa 11.06.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry , zverejnené dňa 10.06.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Čáry , zverejnené dňa 10.06.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie – Detský folklórny súbor Juránek , zverejnené dňa 10.06.2019
Zmluva N.M.-Audit, spol. s r. o. , zverejnené dňa 6.6.2019
Dohoda č. 19070123 , Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica,  zverejnené dňa 30.04.2019
Dohoda č. 190750J18 , Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica,  zverejnené dňa 30.04.2019
Mandátna zmluva – Mgr. Juraj Lobotka , zverejnené dňa 29.03.2019
Zmluva – Josef Vašek , zverejnené dňa 29.03.2019
Zmluva – Alojz Šimek, Anna Šimeková , zverejnené dňa 27.03.2019
Zmluva o výpožičke č. 07-20182019 , zverejnené dňa 25.01.2019
Zmluva – Igor Herda, Iveta Herdová , zverejnené dňa 25.01.2019
Licenčná zmluva TENDERnet s. r. o. , zverejnené dňa 21.01.2019
Zmluva č. ZSE1312201802 – ENVI-PAK, a.s. , zverejnené dňa 18.01.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. 181371-17132000020-ZoVP-VB, zverejnené dňa 11.01.2019
Zmluva o poskytnutí služby VPP servis, s. r. o., zverejnené dňa 02.01.2019

Zmluvy 2018
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 181403-15300-ZoPP_SP , zverejnené dňa 28.12.2018
Zmluva o dielo – Ing. Vilma Franeková, Smolenice, zverejnené dňa 20.12.2018
Darovacia zmluva 135462018 – Nadácia Bane pre zdravie, vzdelávanie, kultúru a šport regiónu , zverejnené dňa 20.12.2018
Zmluva o dielo č. 052018 – Flora Servis Group, s. r. o., zverejnené dňa 14.12.2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa MAPA Slovakia Digital s. r. o., zverejnené dňa 04.12.2018
Autorská zmluva – RNDr. Matej Masný, PhD., zverejnené dňa 04.12.2018
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6119 – Slovenská inovačná a energetická agentúra , zverejnené dňa 22.11.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 CEZ ÚV SR 7052018 , zverejnené dňa 13.11.2018
Zmluva o dielo č. 29082018 – ELViP, s. r. o. , zverejnené 4.10.2018
Dohoda č. 180701030 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica, zverejnené dňa 24.09.2018
Zmluva o uvere , zverejnené dňa 10.09.2018
  – Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke
  – Odkladacie podmienky
  – Specificke podmienky uveru
  – Vseobecne obchodne podmienky pre uvery 
Zmluva o dielo – Combin Banská Štiavnica, s. r. o. , zverejnené dňa 24.08.2018
Zmluva č. 075-3-ŠP 2018 o poskytnutí účelovej dotácie, Trnavský samosprávny kraj , zverejnené dňa 13.8.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Audit Partners Alliance, s. r. o. , zverejnené dňa 3.8.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy ZM_SEP-IMRK2-2018-001970, Ministerstvo vnútra SR , zverejnené dňa 1.8.2018
Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Čáry, Anna Javorková, zverejnené dňa 31.07.2018
Mandátna zmluva – Pavol Javorka, Šaštín-Stráže , zverejnené dňa 31.07.2018
Zmluva o dielo č. SC-012018, CITYPLAN, s. r. o., zverejnená dňa 24.7.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2018 , zverejnené dňa 19.07.2018
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu č. BOZP 39-403-2018 BVS , zverejnené dňa 18.07.2018
Dodatok č. 4 – Slovenská inovačná a energetická agentúra – k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/119, zverejnené dňa 18.07.2018
Zmluva – Tibor Lorenc, Soňa Lorencová, zverejnené dňa 21.06.2018
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov – Topset Solutions s. r. o., zverejnené dňa 13.06.2018
Dohoda č. 180750J26 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 28.05.2018
Dodatok č. 3 Slovenská inovačná a energetická agentúra – k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/119, zverejnené dňa 22.05.2018
Dodatok č. 1 k dohode č. 18 07 50J 17 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 03.05.2018
Kúpna zmluva – Igor Herda, Anna Šimeková, Vladimír Mihálik, Milan Mihálik, Stanislav Mihálik , zverejnené dňa 23.4.2018
Dohoda č. 180750J17 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 19.04.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie – SK Baník Čáry , zverejnené dňa 13.03.2018
Dodatok č. 2 Slovenská inovačná a energetická agentúra , zverejnené dňa 12.03.2018
Zmluva – VPP servis,, s. r. o. , zverejnené dňa 21.02.2018
Zmluva – Ing. Rudolf Otrísal , zverejnené dňa 21.02.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., zverejnené dňa 09.02.2018
Nájomná zmluva – Ambulancia zubného lekárstva, zverejnená dňa 05.02.2018
Dodatok č. 1 – Dáša Šuranská  , zverejnená dňa 24.01.2018
Zmluva o dielo č. 122-2017-PS – COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o., zverejnená dňa 22.01.2018
Zmluva o dielo č. 121-2017-PS – COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o.
 , zverejnená dňa 22.01.2018

Zmluvy 2017:

Zmluva o poskytnutí služieb č. MSD_Čáry_01 , zverejnené dňa 21.12.2017
Zmluva – Jarmila Lorencová – zverejnené dňa 18.12.2017
Zmluva o oktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. zmluvy tz2017-11-24vs2, TOPSET Solution s. r. o. , zverejnené 29.11.2017
Zmluva o dielo č. 30102017 – Epic Partner a.s. –  zverejnené dňa 7.11.2017
Dohoda o zabezpečení obstarávania ÚPD, Ing. arch. Karol Ďurenec, s. r. o., zverejnené dňa 25.10.2017
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb – KOPER Solution s. r. o. – vypracovanie žiadosti o NFP, zverejnené dňa 25.10.2017
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb – KOPER Solution s. r. o. – manažment verejného obstarávania, zverejnené dňa 25.10.2017
Mandátna zmluva – CITYPLAN, s. r. o. ,  zverejnené dňa 25.10.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra, zverejnené dňa 23.10.2017
Zámenná zmluva – Obec Čáry, Halás, Halásová – zverejnené dňa 10.10.2017
Dohoda č. 170701219 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica, zverejnené dňa 10.10.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.06.2017 – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., zverejnené dňa 25.09.2017
Zmluva o dielo č. UC-012017, Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD., zverejnené dňa 18.09.2017
Zmluva – AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s. r. o., audítorská spoločnosť , zverejnené dňa 18.09.2017
Dohoda č. 17/07/010/17 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica , zverejnené dňa 12.09.2017
Zmluva – CO-PRO, spol. s r. o. , zverejnené dňa 25.08.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121.100/001 – ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., zverejnené dňa 08.08.2017
Zmluva – Západoslovenská distribučná, a.s., zverejnené dňa 19.07.2017
Zmluva – APROREAL, s. r. o., zverejnené dňa 04.07.2017
Zmluva – Trnavský samosprávny kraj, zverejnené dňa 30.06.2017
Zmluva – ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., zverejnené dňa 30.06.2017
Zmluva – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., zverejnené dňa 22.06.2017
Zmluva – Západoslovenská distribučná, a.s., zverejnené dňa 13.6.2017
Zmluva – Ladislav Langer LABETEX, zverejnené dňa 06.06.2017
Zmluva o pripojení – R&S Computer, s. r. o. , zverejnené 01.06.2017
Dohoda č. 17/07/054/23 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 31.05.2017
Dohoda č. 17/07/50J/19 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 31.05.2017
Zmluva – Ing. arch. Soňa Poldaufová Urbanová URBAN PROJEKCIA, zverejnené dňa 19.05.2017
Zmluva – Lomtec.com, a. s. , zverejnené dňa 04.05.2017
Zmluva – dodatok – Slovak Telekom, a. s. , zverejnené dňa 04.05.2017
Dohoda č. 17/07/50J/15 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, zverejnené dňa 26.04.2017
Zmluva – o poskytnutí dotácie – PZ Čáry, zverejnené dňa 10.04.2017
Zmluva – HERMET spol. s r. o., Senica, zverejnené dňa 11.04.2017
Zmluva – o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry, zverejnené dňa 10.04.2017
Zmluva – TOPSET Solutions s. r. o., zverejnené dňa 20.03.2017
Zmluva – o poskytnutí dotácie – DFS Juránek , zverejnené dňa 10.04.2017
Zmluva – Dáša Šuranská – bezpečnostno-technická služba, zverejnené dňa 21.02.2017
Zmluva – MVL Štefánek, s. r. o. , zverejnené dňa 17.02.2017
ZMLUVA o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Slovenská inovačná a energetická agentúra, zverejnené dňa 13.02.2017
Zmluva – Jozefína Hložová, zverejnené dňa 17.02.2017
Zmluva –VPP Servis s.r.o., zverejnené dňa 01.02.2017

Zmluvy 2016:
dohoda – dohoda č. 16/07/012/29
zmluva – Ladislav Langer – LABETEX
dohoda – Dohoda č. 16/07/010/35
zmluva – Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2016
zmluva – Zmluva o poskytnutí dotácie – Daniel Bartal
Dohoda č. 16 07 054 58
Zmluva – Gemini Group s.r.o.
Kúpna zmluva – Mrázová
Kúpna zmluva – Mag, Magová
Zmluva – Trnavský samosprávny kraj
Zmluva – Recyklogroup
Zmluva – o poskytnutí dotácie – DSS Senica
Zmluva – INSA, MACH TRADE
Zmluva – o vykonaní audítorskej činnosti
Zmluva – Metal Servis Recycling
zmluva – Zmluva o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry
zmluva – Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Čáry
Zmluva – Dôvera ZP
Zmluva – TOPSET Solutions
Zmluva – RECYKLOGROUP, a.s.
Zmluva – Ing. Igor Urban, CSc.
Dohoda č. 16 07 012 7
Zmluva – EPIC Solutions s. r. o.
Zmluva o dielo – EPIC Solutions s. r. o.
Zmluva – Ladisco s.r.o.
Dodatok č. 1 k dohode č. 15 07 054 62
Zmluva – VPP servis, s. r. o.
Zmluva – Kovošrot Vašin

Zmluvy 2015:
Dohoda č. 15 07 054 62
Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Čáry
Zmluva o poskytnutí dotácie – ŠK Baník Čáry
Zmluva o dielo – Ladislav Langer LABETEX
2015 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
2015 Záložná zmluva č.2054992013 ŠFRB
2015 ZSE zmluva o zdruzenej dodavke elektriny
2015 ZSE dodatok Eprofit
2015 Dodatok1 Arpasova
2015 Konecny Stefan
2015ČSOB
2015Zmluva Ing. Rudolf Otrisal
Záložná zmluva č.0187-PRB2013Z
Dodatok č.1 – 29072014 – VENIMEX Slovakia s.r.o.
Zmluva o dielo č.29072014 VENIMEX Slovakia s.r.o.
Zmluva – Kovošrot Vašin

Zmluvy 2014:
2014 Dodatok1 k zmluve o NFP
2014 Dodatok2 k zmluve o NFP
2014 Dodatok3 k zmluve o NFP
2014 KZ Arpasova
2014 Labetex od OÚ po Postu
2014 Labetex odvodnenie
2014ASA ZOHOR
2014BVS zmluva
2014Dodatok c1 k zmluve 29072014 Venimex
2014Dodatok c. 1 Mesto Senica
2014Dohoda o zapocitani vzajomnych pohladavok
2014Kupna zmluva MIHAL
2014KZ a ZZ Turecek Flajzik Macek
2014KZ Deak
2014KZ Elena Simkova
2014KZ Turecek
2014NZ Rehak Martin
2014Topset dodatok2
2014Zapadoslovenska distribucna
2014Zmluva Ceresnik Juraj
2014Zmluva DATAZ
2014Zmluva o dielo c 29072014 Venimex
2014Zmluva o dielo Labetex
2014Zmluva o poskytovani sluzieb Ludovit Jurovaty
2014Zmluva o vykonani auditorskej cinnosti
2014Zmluva RS Computer
2014Zmluva Trnavsky samospravny kraj
2014ZZ Danekova
2014 Kupna zmluva-Milan Kollár

Zmluvy 2013:
2013 Dodatok1 Aretax
2013 Zmluva o NFP
2013Dodatok 1 PSRIndustrySK
2013Dodatok c 1 k zmluve o vystaveni zaruky c 502013BZ
2013Dodatok c.1 TOPSET
2013Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke c.3132013D
2013KZ Elena Simkova
2013KZ Mraz
2013KZ Valusek
2013Metal servis Recycling
2013Ralbovsky
2013Zmluva Eppa
2013Zmluva o najme plynarenskeho zariadenia
2013Zmluva o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
2013Zmluva o vystaveni zaruky c. 502013BZ VUB
2013Zmluva PSRIndustrySK
2013Zmluva Trnavsky samospravny kraj
2013Zmluva Valachovic
2013ZmluvaOUvere

Zmluvy 2012:
2012Dodatok c. 1 Hano
2012Komunalna poistovna
2012KZ a vlastnici cesty
2012KZ Heckova Marta
2012KZ Jan Burian
2012KZ NMAudit
2012KZ Peci Pavol
2012KZ Stefan Kralovic
2012Otis Vytahy
2012Slovensky vodohospodarsky podnik
2012Trnavsky samospravny kraj
2012Twopoint Industry Slovakia
2012Urad vlady SR
2012zmluva Adara Slovakia
2012zmluva nmaudit
2012Zmluva Torostav

Zmluvy 2011:
2011Asa Zohor
2011NadaciaAllianz
2011NMAudit
2011Opendoor International
2011Zmluva BVS
2011Zmluva Mesto Senica
2011ZSE
2011ZSE2

 

FAKTÚRY 
Sumár faktúr 2021
Sumár faktúr 2020

Sumár faktúr 2019
Sumár faktúr 2018

Sumár faktúr 2017

Sumár faktúr 2016

   
Sumár faktúr 2015 generované ku dňu 31. 12. 2015
Sumár faktúr 2014 generované ku dňu 31. 12. 2014
Sumár faktúr 2013 generované ku dňu 31. 12. 2013
   
Vygenerované z programu KEO Účtovníctvo